سیاسی
جهان
تمام اخبار
راهنما
شما میتوانید هر یک از باکس های مورد نظر را بر روی وب سایت خود قرار دهید.
  • محدودیتی برای تغییر کد وجود ندارد و شما میتوانید کد مورد نظر را به عنوان نمونه در نظر گرفته و آن را تا جای ممکن تغییر دهید.
  • انتخاب اخبار بر اساس اهمیت و زمان نشر خبر می باشد.
  • به دلیل عدم وجود تصویر برای بسیاری از اخبار بروز رسانی کند تر از فید های آر اس اس صورت می پذیرد.
  • در صورتی که وب سایت پر ترافیکی دارید (بیش از ۱۰۰۰۰ باز دید کننده و یا ۱۰۰۰۰۰ نمایش) و نیاز به نوع دیگیری از فید دارید با ما تماس حاصل نمایید.
  • در صورتی که پیشنهاد و یا انتقادی در ارتباط با این سرویس دارید با تماس حاصل نمایید.
ورزشی
تکنولوژی
اقتصادی
اجتماعی و حوادث
سیاسی
جهان
تمام اخبار
راهنما
شما میتوانید هر یک از باکس های مورد نظر را بر روی وب سایت خود قرار دهید.
  • محدودیتی برای تغییر کد وجود ندارد و شما میتوانید کد مورد نظر را به عنوان نمونه در نظر گرفته و آن را تا جای ممکن تغییر دهید.
  • انتخاب اخبار بر اساس اهمیت و زمان نشر خبر می باشد.
  • به دلیل عدم وجود تصویر برای بسیاری از اخبار بروز رسانی کند تر از فید های آر اس اس صورت می پذیرد.
  • در صورتی که وب سایت پر ترافیکی دارید (بیش از ۱۰۰۰۰ باز دید کننده و یا ۱۰۰۰۰۰ نمایش) و نیاز به نوع دیگیری از فید دارید با ما تماس حاصل نمایید.
  • در صورتی که پیشنهاد و یا انتقادی در ارتباط با این سرویس دارید با تماس حاصل نمایید.
ورزشی
تکنولوژی
اقتصادی
اجتماعی و حوادث