تیم والیبال ساحلی «ب» ایران سوم شد مهر - 60 روز قبل