تیم والیبال ساحلی «ب» ایران سوم شد مهر - 5 روز قبل