ابهام در رسیدن دی‌یونگ به بازی با یووه ورزش سه - 60 روز قبل