شکایت از وزارت خارجه آمریکا به خاطر دیدار ظریف و کری فرارو - 5 روز قبل