هوای تهران امروز سالم است تابناک - 60 روز قبل
هوای تهران پاک است تابناک - 60 روز قبل