تاکید هاشمی بر ارائه تصویر صحیح از سبک زندگی و الگوی زیست مسلمانی ایلنا - 60 روز قبل