تاکید هاشمی بر ارائه تصویر صحیح از سبک زندگی و الگوی زیست مسلمانی ایلنا - 5 روز قبل