پرسنل نیروی زمینی ارتش در مجلس حضور یافتند ایسنا - 60 روز قبل