جزئیات پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف 4 صفر از پول تابناک - 60 روز قبل