ترکی ناظر داوری گروه F انتخابی المپیک در آسیا شد ورزش سه - 69 روز قبل