ترکی ناظر داوری گروه F انتخابی المپیک در آسیا شد ورزش سه - 9 روز قبل