حریف امید ها بدون بازی تدارکاتی در تهران ورزش سه - 65 روز قبل