حریف امید ها بدون بازی تدارکاتی در تهران ورزش سه - 2 روز قبل