اسطوره رم دستیار گواردیولا خواهد شد؟ ورزش سه - 65 روز قبل