اسطوره رم دستیار گواردیولا خواهد شد؟ ورزش سه - 2 روز قبل