اطلاعیه کمیته اخلاق در مورد تبانی اخیر ورزش سه - 65 روز قبل