اطلاعیه کمیته اخلاق در مورد تبانی اخیر ورزش سه - 2 روز قبل