رکورد جدید مسی: بازی با 85 تیم، غلبه بر 84 تیم ورزش سه - 2 روز قبل