فیلم/ استقرار "اس-400" روسیه در مرزهای مشترک با ناتو مشرق - 2 روز قبل