فیلم/ استقرار "اس-400" روسیه در مرزهای مشترک با ناتو مشرق - 65 روز قبل