سرعت زیاد باعث مرگ جوان 18 ساله شد فرارو - 65 روز قبل