مرد نقابدار روی صورت خانم ناظم اسید پاشید تابناک - 67 روز قبل