جوانی که در سوک خواهر، سر خود را به دیوار می‌کوبید قاتل او بود فرارو - 67 روز قبل