حذف تصاویر انفجار واقعی قطار از جعبه پرنده همشهری - 2 روز قبل