حذف تصاویر انفجار واقعی قطار از جعبه پرنده همشهری - 65 روز قبل