شباهت وضعیت کنونی جامعه با آژانس شیشه‌ای مشرق - 2 روز قبل