شباهت وضعیت کنونی جامعه با آژانس شیشه‌ای مشرق - 65 روز قبل