انتشار ظرفیت دستیاری تا آخر هفته تابناک - 65 روز قبل