تشکیل کارگروه جبران خسارت وارده به دانشجویان حادثه انفجار خط لوله تابناک - 67 روز قبل