اجرای فرصت مطالعاتی اساتید آزاد در صنایع داخلی تابناک - 2 روز قبل