اجرای فرصت مطالعاتی اساتید آزاد در صنایع داخلی تابناک - 67 روز قبل