تصمیمی برای انتقال ‍‍ پایتخت گرفته نشده تابناک - 68 روز قبل