تصمیمی برای انتقال ‍‍ پایتخت گرفته نشده تابناک - 3 روز قبل