برایتون 0 - 1 لیورپول؛ پیروزی میلیمتری مرسی سایدی ها ورزش سه - 66 روز قبل