برایتون 0 - 1 لیورپول؛ پیروزی میلیمتری مرسی سایدی ها ورزش سه - 158 روز قبل