مهاجم ویتنام: در حدی نبودیم به ایران گل بزنیم ورزش سه - 67 روز قبل