اخطار به مهدی طارمی؛ خطا نکن (عکس) ورزش سه - 67 روز قبل