همتی: به دنبال حذف 4 صفر از پول ملی هستیم تابناک - 158 روز قبل