آمریکا عناصری از «منافقین» را به عراق بازگردانده تابناک - 164 روز قبل