آیا با تغییر ساختار کنکور و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی موافقید؟ تابناک - 72 روز قبل