تفاهم نامه موسسه ژئوفیزیک با 5 استانداری تابناک - 67 روز قبل