تفاهم نامه موسسه ژئوفیزیک با 5 استانداری تابناک - 164 روز قبل