تفاهم نامه موسسه ژئوفیزیک با 5 استانداری تابناک - 5 روز قبل