(ویدیو) تصادف عجیب در بزرگراه! فرارو - 164 روز قبل