(تصاویر) تدابیر امنیتی در اطراف ورزشگاه بازی ایران و ویتنام فرارو - 4 روز قبل نمایش جزئیات