(تصاویر) تدابیر امنیتی در اطراف ورزشگاه بازی ایران و ویتنام فرارو - 73 روز قبل نمایش جزئیات