(تصاویر) تدابیر امنیتی در اطراف ورزشگاه بازی ایران و ویتنام فرارو - 191 روز قبل نمایش جزئیات