قهرمانی اروپا، شرط دائمی شدن قرارداد سولسشر ورزش سه - 191 روز قبل