قهرمانی اروپا، شرط دائمی شدن قرارداد سولسشر ورزش سه - 4 روز قبل