قهرمانی اروپا، شرط دائمی شدن قرارداد سولسشر ورزش سه - 73 روز قبل