صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور تابناک - 65 روز قبل