میزان کاهش تولید نفت روسیه تا پایان ژانویه تابناک - 73 روز قبل