میزان کاهش تولید نفت روسیه تا پایان ژانویه تابناک - 191 روز قبل