میزان کاهش تولید نفت روسیه تا پایان ژانویه تابناک - 5 روز قبل