آمریکا عناصری از «منافقین» را به عراق بازگردانده تابناک - 73 روز قبل