دختر ترامپ رئیس بانک جهانی می‌شود؟ تابناک - 191 روز قبل