دختر ترامپ رئیس بانک جهانی می‌شود؟ تابناک - 5 روز قبل