دختر ترامپ رئیس بانک جهانی می‌شود؟ تابناک - 73 روز قبل