نزدیک بود حوادث 11 سپتامبر تکرار شود+فیلم ایلنا - 128 روز قبل