سرزمین موعود و تسخیر ناپذیر در آخر هفته تلویزیون تابناک - 225 روز قبل