سرزمین موعود و تسخیر ناپذیر در آخر هفته تلویزیون تابناک - 129 روز قبل