سرزمین موعود و تسخیر ناپذیر در آخر هفته تلویزیون تابناک - 66 روز قبل