(تصاویر) بازگشت سردار آزمون به تیم ملی فرارو - 6 روز قبل