(تصاویر) بازگشت سردار آزمون به تیم ملی فرارو - 64 روز قبل