(تصاویر) بازگشت سردار آزمون به تیم ملی فرارو - 128 روز قبل