(تصاویر) بازگشت سردار آزمون به تیم ملی فرارو - 221 روز قبل