باید خیلی خیلی بهتر شویم؛/ نیازمند: بچه‌ها نیمه دوم بازی را شل گرفتند ورزش سه - 60 روز قبل