تصویری متفاوت از تیپ وزیر اطلاعات فرارو - 62 روز قبل