تصویری متفاوت از تیپ وزیر اطلاعات فرارو - 129 روز قبل