فیلم/ خلاصه بازی پدیده - صنعت نفت سلیمان فارس - 70 روز قبل