فیلم/ خلاصه بازی پدیده - صنعت نفت سلیمان فارس - 121 روز قبل