فیلم/ خلاصه بازی پدیده - صنعت نفت سلیمان فارس - 190 روز قبل