فیلم/ خلاصه بازی پدیده - صنعت نفت سلیمان فارس - 8 روز قبل