گزارش زنده-دقیقه87/استقلال3-تراکتورسازی0/شفر،تیم تنبل توشاک را سه تایی کرد تابناک - 190 روز قبل