اولین جشن گل تبریزی دراستقلال با طعم یک رکورد تابناک - 190 روز قبل