والدین ملانیا ترامپ تابعیت آمریکا را گرفتند عصرایران - 190 روز قبل