امشب "ثریا" با نسخه داخلی از تحریم‌ها عبور می‌کند مشرق - 256 روز قبل نمایش جزئیات