کاهش سه درجه ای دما در نوار شمالی کشور تابناک - 75 روز قبل