کاهش سه درجه ای دما در نوار شمالی کشور تابناک - 167 روز قبل