آتش سوزی در مرکز نگهداری دختران تابناک - 13 روز قبل