آتش سوزی در مرکز نگهداری دختران تابناک - 128 روز قبل