ترامپ خواهان افزایش 2 برابری بودجه دفاعی اعضای ناتو عصرایران - 219 روز قبل نمایش جزئیات