ترامپ خواهان افزایش 2 برابری بودجه دفاعی اعضای ناتو عصرایران - 408 روز قبل نمایش جزئیات